EL PROTOCOL

FESTA MAJOR DE SITGES

La redacció del Protocol de Festa Major i Santa Tecla fou promoguda per l’Ajuntament de Sitges, institució que l’aprovà en sessió plenària. L’objectiu del protocol és el de fixar un text escrit on es reculli el conjunt de coneixements i percepcions latents sobre la festa, que al llarg dels anys han esdevingut tradicions, i fer-los explícits. La darrera modificació del text fou aprovada pel Ple municipal en data 31 de maig de 2010.

La Festa Major de Sant Bartomeu troba el seu origen en la celebració de la diada del sant patró de la vila i de l’església parroquial, festa documentada almenys des de 1595. La Confraria de Sant Bartomeu i Santa Tecla n’era la primitiva administradora i, amb la seva desaparició posterior el primer terç del segle XIX, l’Ajuntament de Sitges passa a assumir-ne l’organització cap el 1841. Primerament l’Ajuntament delega en la figura d’uns administradors municipals i amb posterioritat, des de 1893, en la creació de la Comissió municipal, sota la direcció d’un president a partir de 1931.

Els balls, la imatgeria festiva, els entremesos folklòrics i els músics desfilen en cercaviles i processons, acompanyant la imatge i bandera del sant patró i les autoritats, seguint antics costums documentats des de 1734. Al llarg del segle XVIII i principis del XIX s’estructuren els actes religiosos i populars de la diada que, amb més o menys canvis, han perdurat fins l’actualitat conformant un llegat patrimonial de gran valor històric.

La Festa Major declarada per la Generalitat de Catalunya Festa Tradicional d’Interès Nacional està recollida en la resolució de 5 de juny de 1991 publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 1459 (26 de juny de 1991) i la Festa Major petita de Santa Tecla són les festes més importants i significades dels sitgetans i per això cal que des de l’Ajuntament, s’estableixi un protocol que defineixi ambdues festes, en el qual s’expliquin els trets més destacats, es fixin les diades i calendari d’actuacions, així com la presència dels balls i entremesos, les relacions institucionals i tot allò que es cregui oportú per al seu millor funcionament.

L’objectiu del protocol és per tant el de fixar un text escrit on es reculli el conjunt de coneixements i percepcions latents sobre la festa, que al llarg dels anys han esdevingut tradicions i fer-los explícits.

Els criteris que es descriuen en aquest protocol regulen el bon funcionament d’ambdues festes majors i a la vegada volen evitar arbitrarietats i conflictes d’interessos entre les institucions i els grups i col·lectius que hi participen i ajuden en la seva organització i celebració.

PROTOCOL DE FESTA MAJOR

Darrera modificació: Ple municipal de 31 de maig de 2010

DEFINICIÓ DE LA PRESÈNCIA INSTITUCIONAL

La Festa Major se celebra en honor de Sant Bartomeu i la Festa Major petita se celebra en honor de Santa Tecla i són les celebracions tradicionals en què l’estament civil i l’eclesiàstic comparteixen la presidència dels actes, els civils presidits pels representants de l’Ajuntament i els eclesiàstics pels de la Parròquia.

La responsabilitat de l’organització d’aquestes festes és de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla.

Les celebracions religioses comptaran sempre amb la presència del representant de l’Església a Sitges, és a dir, el senyor rector de la Parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla.

Les activitats religioses són:

  • L’Ofici del 24 d’agost i l’Ofici del 23 de setembre
  • La processó del 24 d’agost (Sant Bartomeu) i la del 23 de setembre (Santa Tecla)
  • L’exposició de les imatges dels sants patrons a casa dels pendonistes
  • La missa de difunts del dia 25 d’agost
1. COMISSIÓ DE FESTA MAJOR

La Comissió de Festa Major i Santa Tecla és l’encarregada, amb col·laboració de l’ajuntament, dels caps de colla dels balls, dels representants de les entitats participants i el de la Parròquia, d’organitzar la Festa Major en honor de Sant Bartomeu i la Festa Major petita en honor de Santa Tecla.

La Comissió de Festa Major i Santa Tecla estarà integrada pel President i els corresponents Vocals. També formaran part de la Comissió dos representants nomenats per l’ajuntament per tal de donar suport tècnic-logístic i econòmic.

1.1.- Del President

El president serà nomenat per l’Ajuntament, prèvia consulta de totes les colles i entitats participants que figuren al protocol de la Festa Major com a tals.

Un cop escollida la persona, la regidoria corresponent, farà la proposta per a que sigui el màxim òrgan de govern local qui reconegui el nomenament i l’aprovi.

1.2.- Dels Vocals

Seran vocals els representants dels grups i colles que participen en la festa o persones que hi estiguin vinculades. Com a mínim hi haurà 2 representants de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges, 1 representant de les colles de foc i 3 representants de la resta de balls populars i entitats participants. La parròquia nomenarà una persona per tal de fer d’enllaç amb la Comissió.

1.3.- Duració dels mandats

La duració del mandat del president serà de dos anys prorrogable per dos anys més.

La duració del mandat dels vocals que integren la Comissió de Festa Major i Santa Tecla serà de quatre anys. La Comissió podrà ser renovada per torns, en la meitat dels seus membres, cada dos anys amb l’objectiu de permetre un traspàs ordenat de les funcions i assegurar una gestió amb continuïtat.

1.4.- Representativitat de president

La persona nomenada president, serà la representant de l’organització de la Festa Major i Santa Tecla.

En cas que el president a visqui en un lloc allunyat del centre de la vila, la Comissió de Festa Major i Santa Tecla s’encarregarà de buscar un espai públic o privat que serà consensuat amb la regidoria corresponent perquè exposi la bandera i des d’allà surti la Processó cívica o de la Bandera.

1.5.- Dates d’inici i d’acabament de la Festa Major de Sant Bartomeu i la Festa Major petita de Santa Tecla

La Festa Major durarà un màxim de 7 dies al voltant del dia central, el 24 d’agost, dia de Sant Bartomeu. Tot i això, l’actuació castellera podrà ser el cap de setmana anterior o posterior al 24 d’agost.

La Festa Major petita de Santa Tecla durarà un màxim de 7 dies al voltant del dia 23 de setembre, dia de Santa Tecla. Tot i això, el concurs de colles sardanistes serà el diumenge següent d’aquest dia.

2. DESIGNACIÓ DEL PENDONISTA DE SANT BARTOMEU I DE LA PENDONISTA DE SANTA TECLA I EL PREGONER/A

2.1.- El pendonista

La tradició sitgetana diu que per Sant Bartomeu el pendonista és un home i per Santa Tecla, una dona.

Des de 1906 l’elecció la fan conjuntament l’Ajuntament i els representants de la Parròquia, encara que en l’actualitat aquesta funció l’Ajuntament la comparteix amb la Comissió de Festa Major i Santa Tecla.

– Si per Sant Bartomeu fa la proposta la Parròquia, per Santa Tecla la fa la Comissió, per delegació de l’Ajuntament.

– I l’any següent per Sant Bartomeu la fa la Comissió per delegació de l’Ajuntament i per Santa Tecla la Parròquia.

2.2.- Responsabilitats i representativitat dels pendonistes

– Els pendonistes tenen una presència activa en la Festa. Són presents en la presentació del programa de Festa Major, el Pregó i en els actes de més relleu relacionats amb la Festa.

– Els pendonistes exposen a casa seva les imatges dels sants dies abans de la processó cívica de trasllat al temple parroquial.

– Són els encarregats de dur el penó dels sants patrons a les processons.

– Els pendonistes nomenen els cordonistes i ho notifiquen a la Comissió de Festa Major i Santa Tecla i a la Parròquia.

En cas que el/la pendonista visqui en un lloc allunyat del centre de la vila, la Comissió de Festa Major i Santa Tecla s’encarregarà de buscar un espai públic o privat adequat perquè exposin les imatges de Sant Bartomeu o de Santa Tecla i des d’allà surti la imatge del sant o la santa durant la processó cívica del trasllat.

Aquest espai així com els dies d’exposició de les imatges dels patrons, seran consensuats amb la Parròquia. La Comissió de Festa Major assumirà les despeses del guarniment floral d’aquest espai, d’acord amb les possibilitats pressupostàries.

La Comissió de Festa Major es farà càrrec del cost dels mocadors i dels ciris que portaran els/les acompanyants dels sants a les processons.

2.3.- El pregoner/a

El/la pregoner/a és la persona encarregada d’obrir els actes de la Festa Major el 21 d’agost per tal que faci una glossa sobre la festa, sempre en català.

La Comissió de la Festa Major i Santa Tecla proposarà a l’Ajuntament la designació del pregoner/a de la Festa Major.

El/la pregoner/a assisteix, també, a la presentació del programa de Festa Major i als actes de més relleu relacionats amb la Festa.

3. ELS BALLS I ELEMENTS QUE CONFORMEN LA FESTA MAJOR DE SANT BARTOMEU I SANTA TECLA DE SITGES

3.1.- Fitxes informatives

S’adjunta a aquest Protocol un annex amb les fitxes informatives de cada ball o element festiu.

4. ELS BALLS I ENTREMESOS TRADICIONALS I ORDRE DE LES SORTIDES EN LES CERCAVILES I PROCESSONS

4.1.- Els Balls i entremesos tradicionals són:

Àliga, Ball de cercolets, Ball de cintes, Ball de diables, Ball de gitanes, Ball de bastons, Ball de panderetes, Ball de pastorets, Castellers, Cap-grossos, Drac, Gegants americanos, Gegants de la vila, Gegants moros i Moixiganga.

En el moment de la redacció i aprovació d’aquest protocol (any 2006) la representació d’aquests balls al carrer és:

Àliga, Cap-grossos, Colla de cercolets, Colla de cintes, Colla de diables de l’ABPS, Colla de gitanes, Colla de gitanes de l’ABPS, Colla de noies de Bastons, Colla de panderetes, Colla de pastoret, Colla jove de bastons, Colla Jove de Castellers de Sitges, Colla jove de diables, Colla mitjana de bastons, Colla vella de bastons, Colla vella de diables, Drac, Gegants americanos, Gegants de la vila, Gegants moros i Moixiganga.

4.1.1.- L’ordre de desfilada és:

1. Gegants de la vila
2. Gegants moros
3. Gegants americanos
4. Cap-grossos
5. Colla vella de diables
6. Drac
7. Colla jove de diables
8. Àliga
9. Colla de diables de l’ABPS
10. Colla jove de bastons
11. Colla de noies de bastons
12. Colla de gitanes
13. Colla mitjana de bastons
14. Colla vella de bastons
15. Colla de pastorets
16. Colla de cercolets
17. Colla de panderetes
18. Colla de cintes
19. Colla de gitanes de l’ABPS
20. Moixiganga

I en el cas que surti la Colla Jove de Castellers de Sitges, ho farà al darrere de la Moixiganga.

Aquest ordre es podrà modificar en cas que alguna de les colles dels balls participants celebri un aniversari a partir dels 50 anys i amb períodes de 25.

4.1.2.- Representativitat dels balls dins i fora del municipi

La responsabilitat dels balls dins i fora de Sitges és de l’Ajuntament.

Per garantir una bona coordinació entre les distintes colles que desenvolupen el mateix ball i per regular les sortides fora del municipi, s’escollirà entre els seus components un representant o coordinador que vetllarà perquè es compleixin les decisions establertes en aquest protocol.

En cas que l’Ajuntament rebi una invitació o sol·licitud perquè un ball participi en un esdeveniment, la Regidoria de Cultura posarà en marxa el mecanisme abans esmentat i serà el coordinador o cap de colla designat qui informarà la Regidoria del nom de la colla escollida.

Si la invitació la rep directament una colla, aquesta informarà a la Regidoria de Cultura de la sortida.

Sortides a Sitges

– Festes de Sant Bartomeu
– Festes de Santa Tecla
– I per Corpus, els gegants

En casos puntuals i excepcionals serà la Regidoria de Cultura qui decideixi la sortida, llevat d’aniversaris o què se celebri una trobada.

S’estableix que les sortides puntuals per aniversaris seran en el cas dels balls pel seu centenari i en els de les colles cada 25 anys, prèvia sol·licitud a la Regidoria de Cultura.

4.1.3.- Sortides remunerades

Cas que es doni la possibilitat de sortides remunerades d’una colla no constituïda com entitat jurídica, ho consultarà a la Regidoria de Cultura i serà aquesta qui donarà l’autorització, la part econòmica sobrant un cop descomptades les despeses de la sortida, anirà destinada a arranjar material malmès de la colla.

En les sortides remunerades caldrà que la part contractant habiliti la pòlissa de responsabilitat civil per al dia o dies de la sortida.

En totes les sortides les colles portaran el nom del ball i el de Sitges solament.

Si una institució demana l’actuació de qualsevol ball, caldrà que sigui conseqüent amb la comanda, (cobreixi el que demana la colla, i posi els mitjans necessaris per poder anar-hi).

Quant a les actuacions no remunerades que siguin promogudes per l’Ajuntament de Sitges, aquest també assumirà la contractació d’una pòlissa de RC, i el suport logístic i de protocol si és necessari.

5. LES MÚSIQUES

Les músiques són una part important de les festes. A Sitges hi ha diferents expressions musicals durant les festes majors, s’adjunta a aquest Protocol còpia de les partitures tradicionals.

5.1.- Les músiques dels balls

Tots els balls i grups participants en les processons i cercaviles van acompanyats per grups de grallers o acompanyaments musicals tradicionals i les colles de diables, l’àliga i el drac només per timbals, evitant qualsevol só que els sigui aliè.

5.2.- Els tocs de campanes

Són els campaners els que fan sonar les campanes de l’església parroquial i els que han mantingut fins avui aquesta tradició, els tocs són:

1. A les dues del migdia del 23 d’agost i del 22 de setembre.
2. 1/4 d’hora abans de l’Ofici anunciant el seu inici.
3. A la sortida de la processó religiosa (24 d’agost i 23 de setembre)i d’una manera intermitent fins al final del seu recorregut.
4. A l’entrada a la Parròquia de les imatges de Sant Bartomeu i de Santa Tecla en finalitzar la processó.
5. El toc de difunts de la missa del dia 25 d’agost.

5.3.- La banda de música

És tradicional que a la Festa Major de Sant Bartomeu i a la Festa Major petita de Santa Tecla participi una banda de música, que acompanya les cercaviles i processons i ofereix els concerts que es fan a les diferents entitats culturals de la vila.

5.4.- La cobla

És tradicional que a la Festa Major de Sant Bartomeu i a la Festa Major petita de Santa Tecla participin una o més cobles, que durant els dies de la Festa ofereixen audicions, concerts i diferents actuacions d’acord amb el programa que la Comissió de Festa Major i Santa.

6. ESTRUCTURA DELS ACTES I SORTIDES DE LA FESTA MAJOR DE SANT BARTOMEU DEL 23 D'AGOST

6.1.- El pregó

És l’acte amb què s’obre la Festa Major, s’ha de celebrar en un espai públic adient i sempre en català.

6.2.- El Lliurament de la Bandera

Se celebra el dia 22 d’agost. El rector de la Parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla lliura la Bandera al President de la Comissió que la durà fins al lloc d’on l’endemà sortirà la Processó Cívica.”

Tercer.- Substituir en tot l’articulat l’expressió “la regidoria de Cultura” per “la regidoria corresponent” i “el Consell Municipal de Cultura” per “la Comissió de Festa Major i Santa Tecla”.

Quart.- Aprovar el text refós del Protocol de Festa Major que s’adjunta com annex, en el que queden incorporades les modificacions i adaptacions acordades per l’Ajuntament.

6.3.- Entrada de gralles

A les 12 del migdia del 23 d’agost i pel carrer de Sant Francesc, fan l’entrada els grups de grallers i música tradicional per homenatjar els fundadors i mantenidors de la Festa Major.

Inicien el recorregut, les colles de grallers i música tradicional foranies, seguides de les colles locals.

Al Cap de la Vila actuen d’un en un tots els grups i després continuen pel carrer Major fins a la Plaça de l’Ajuntament on es fa una nova tocada en honor de les autoritats.

6.4.- Els 21 morterets i el repic de campanes

Al punt de les dues del migdia i des de la platja de les Barques es disparen 21 morterets i repiquen les campanes de la Parròquia.

6.5.- Ballada de sardanes al Cap de la Vila

A la mateixa hora i al Cap de la Vila la cobla interpreta les sardanes La Processó de Sant Bartomeu, del mestre Antoni Català, i La Festa Major, d’Enric Morera, aquesta darrera amb repetició inclosa.

6.6.- Sortida del migdia dels balls i entremesos

La cercavila surt a 1/4 de 3 de la tarda de la Plaça de l’Ajuntament amb l’ordre establert anteriorment.

El recorregut és el següent: Plaça de l’Ajuntament, carrer Major i Cap de la Vila; en arribar al final del carrer Major/Cap de la Vila els gegants es planten i no entren a la plaça fins que la cobla acaba la repetició de la sardana La Festa Major d’Enric Morera.

Al Cap de la Vila tots els balls fan una passada, toquen les músiques, fan les coreografies tradicionals i conformen el ball, la Moixiganga fa el ball complet.

Els balls i les diferents figures es divideixen en dos grups. Un es dirigeix a casa de l’alcalde –el seu domicili particular o l’espai municipal habilitat com a tal– i l’altre va a l’Hospital de Sant Joan Baptista.

L’ordre d’actuació i participació, tant a casa de l’alcalde com a l’Hospital de Sant Joan, es determina cada any en una reunió que la Comissió de Festa Major i Santa Tecla ha de fer amb els caps de colla dels balls i les entitats participants.

Un cop realitzades aquestes visites, queda a decisió de cada colla visitar altres centres assistencials sempre que això no entorpeixi el normal funcionament de les activitats previstes en aquest Protocol. Les colles informaran a la Comissió de Festa Major i Santa Tecla de les visites que tinguin previst efectuar.

6.7.- Actuació castellera

El 23 d’agost la Colla Jove de Castellers de Sitges fa una exhibició castellera al Cap de la Vila.

6.8.- Processó Cívica o de la Bandera

Seguint l’ordre dels balls i entremesos establert anteriorment, la processó cívica o de la Bandera surt la tarda del 23 d’agost de casa del president de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla o de la persona en qui delegui.

A aquesta processó, després de la Moixiganga, s’hi afegeixen el president de la Comissió de la Festa Major i Santa Tecla, amb la Bandera de Sant Bartomeu, les autoritats municipals i és tancada per la banda. Tot seguit es va a la casa o el lloc representatiu del pendonista i allí aquest darrer s’incorpora a la processó amb el tabernacle de la imatge de Sant Bartomeu per seguir fins a l’església, on seran rebuts pel senyor rector i el so de les gralles servirà per acompanyar el tabernacle a l’interior de la Parròquia.

La cobla estarà situada en un lloc adient del recorregut de la Processó, i al pas dels gegants interpreta la sardana, Els Gegants de Sitges de Tomàs Gil Membrado, i les tres colles de gegants la ballen conjuntament.

Al pas del Tabernacle de Sant Bartomeu, la cobla interpreta la sardana La Festa Major d’Enric Morera i Viure.

L’itinerari d’aquesta processó depèn del domicili del president i del pendonista i el determinarà cada any la Comissió de Festa Major i Santa Tecla.

6.9.- El Castell de Foc

Es dispara a les 11 de la nit del 23 d’agost, habitualment des de la Fragata, els espigons, l’església i el Baluard, és la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, qui informarà l’Ajuntament del seu emplaçament.

6.10.- Baixada dels Balls des de les Escales de la Punta

Un cop acabat el Castell de Foc i després de netejar les escales de la Punta de carcasses, tots els balls fan la Baixada de les escales. Els balls desfilaran en el mateix ordre ho faran en les processons, llevat de les colles de foc que van al darrere de la Moixiganga deixant sempre els espais de seguretat necessaris amb els grups que els precedeixen.

6.11.- Les revetlles de Festa Major

És tradició que un cop acabat el Castell de Foc, al Passeig de la Ribera se celebri una revetlla popular amb actuacions d’orquestres i grups de ball que amenitzaran la festa fins ben entrada la matinada.

També al mateix temps la cobla ofereix una ballada de sardanes al Passeig de la Ribera.

La revetlla també s’ofereix l’endemà al mateix lloc i a les mateixes hores.

7. ESTRUCTURA DELS ACTES I LES SORTIDES DE LA FESTA MAJOR DE SANT BARTOMEU DEL 24 D'AGOST

7.1.- La Matinal

És una cercavila que surt a primera hora del matí (6 h) del dia de Sant Bartomeu, el recorregut habitual és Plaça del Baluard, Baluard Miquel Utrillo, Fonollar, Baluard Vidal i Quadras, Port de n’Alegre, Rafel Llopart; Sant Damià, Sant Sebastià, Jesús, Sant Bartomeu, Sant Gaudenci, Sant Francesc, Sant Bonaventura, Sant Josep, Bonaire, Ribera, 1r. de Maig, Plaça de la Indústria, Marques de Montroig, Parellades, Cap de la Vila, Major i Ajuntament.

Això no obstant, aquest recorregut el concretarà cada any la Comissió de Festa Major i Santa Tecla.

Aquesta sortida té com a tret característic que les colles poden substituir el seu ball pel de faixes, encara que les colles que vulguin i durant tot el recorregut poden fer el ball sencer, i que hi participen els “agregats”, és a dir, persones que no formen part de cap colla, però que prèvia autorització del cap de colla, poden sortir a la matinal i incorporar-se en una colla.

Per l’edat dels seus components, els Cercolets poden no participar en aquesta cercavila.

Els “agregats” han d’anar vestits d’acord amb el vestuari del ball en què participen i els que facin faixes vestits de blanc amb la faixa i espardenyes tradicionals.

És tradició que els participants portin alfàbrega.

En aquesta cercavila hi participen tres breaks des d’on s’obsequien flors al públic (la tradició diu a les senyores i senyoretes). Les persones que van en els breaks són:

– En un els representants del consistori.
– En un altre la Comissió.
– I en el tercer els convidats de la Comissió que estan o han estat vinculats a la Festa.

7.2.- Entrada d’Ofici del dia de Sant Bartomeu

L’alcalde/ssa, els/les regidors/es, els/les membres de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, el pendonista, els cordonistes, el/la pregoner/a, el/la jutge/ssa de pau i els convidats sortiran de l’Ajuntament acompanyats per la banda fins a la Parròquia, per assistir a l’Ofici de Festa Major, i el senyor rector els rebrà a l’entrada del temple.

– La missa, a les 11 del matí, és concelebrada per diversos sacerdots, generalment fills de Sitges que exerceixen el seu ministeri en altres pobles. Així com per sacerdots veïns i d’altres que exerceixen tasques pastorals a Sitges.
– La presideix el rector de la Parròquia, però pot delegar en un altre sacerdot.
– En acabar l’Ofici s’honora el sant patró mitjançant la relíquia que custodia la Parròquia i es canten els goigs.
– Les ofrenes de la missa les prepararan conjuntament la Comissió de litúrgia de la Parròquia i el Ball designat a tal efecte.

7.3.- Sortida d’Ofici del dia de Sant Bartomeu

És un dels actes més emblemàtics i emotius de la festa.

En acabar l’Ofici les autoritats, tant civils com eclesiàstiques i els convidats surten per la porta principal de l’església, precedits per la banda; van fins a l’Ajuntament i des del balcó de la casa consistorial presideixen la Sortida d’Ofici.

La banda dóna la volta a l’Ajuntament i queda situada davant el monument al Doctor Robert. Mentre les autoritats van arribant a la casa consistorial, la cobla, instal·lada en el vestíbul de l’Ajuntament, toca ininterrompudament la sardana La Festa Major i la va repetint fins al final de la sortida d’Ofici.

Els balls esperen la sortida de les autoritats i convidats a la Pl. del Baluard per anar fins a la Pl. de l’Ajuntament i desfilaran en el següent ordre:

– Gegants de la vila
– Gegants moros
– Gegants americanos
– Cap-grossos
– Drac
– Àliga
– Totes les colles de diables juntes
– Colla jove de bastons
– Colla noies de bastons
– Colla mitjana de bastons
– Colla vella de bastons
– Colla de pastorets
– Moixiganga
– Colla de cercolets
– Colla de gitanes
– Colla de panderetes
– Colla de cintes
– Colla de gitanes de l’ABPS

Es fa la primera passada. Tots els gegants i cap-grossos donen la volta a l’Ajuntament i es queden parats davant la rectoria.

El drac i l’àliga entren a la Plaça ja encesos i fan conjunta l’encesa de lluïment.

Les tres colles de diables fan una passada conjunta i els timbalers no paren.

Els pastorets, la moixiganga, i els cercolets queden muntats davant de l’Ajuntament. I, a banda i banda d’aquests balls, la Colla Jove de Castellers de Sitges fa un o dos pilars i es queden muntats fins l’entrada de la banda.

Els balls que no es queden parats i muntats fan el seu ball des de la cantonada del Baluard fins al davant del Mercat Vell.

Un cop ha passat el ball de gitanes de l’ABPS desfila la banda precedint els gegants i cap-grossos i comencen la segona passada fins al Mercat Vell sense fer ball parat i així es clou la Sortida d’Ofici.

En acabar, la Colla Jove de Castellers de Sitges fa una exhibició castellera a la Plaça de l’Ajuntament.

7.4.- Els concerts vermut i els cafè concert després de la sortida d’Ofici

Un cop acabada la sortida d’Ofici i l’actuació castellera, els veïns tenen diferents possibilitats, entre les quals hi ha l’oferta lúdica de les societats que els conviden al vermut i al cafè concert.

Les dues societats participants actualment -2006- són: el Prado i el Retiro.

En els seus jardins hi ha els concerts de banda i de cobla.

Per tradició la participació d’ambdós grups musicals s’alterna cada any així:

– Si al Prado i al vermut hi va la cobla, l’any següent hi anirà la banda.
– I si un any al Retiro i al vermut hi va la banda l’any següent, la cobla.

Al cafè concert de la tarda la banda i la cobla canvien el lloc d’actuació.

7.5.- La processó de Sant Bartomeu

Surt a 2/4 de vuit de la tarda del dia de Sant Bartomeu i el recorregut tradicional és: Plaça del Baluard, Baluard Miquel Utrillo, carrer de Fonollar, de Sant Joan, de la Davallada, de Barcelona, de Santiago Rusiñol, de Jesús, de Sant Bartomeu, de Sant Gaudenci, de Sant Francesc, el Cap de la Vila, de les Parellades, de Bonaire, Passeig de la Ribera, carrer Nou, Major, Pl. Ajuntament fins a la Parròquia, l’ordre dels balls és el mateix que en la Processó cívica o de la Bandera.

No obstant això, la Comissió de la Festa Major i Santa Tecla d’acord amb el representant de la Parròquia podran modificar aquest recorregut.

Després de la Moixiganga hi van:

– El Gonfanó parroquial.
– Els sitgetans portant ciris, aquests duen un mocador que els regala la Comissió amb la imatge del sant i el nom del pendonista d’aquell any.
– El tabernacle de Sant Bartomeu.
– La bandera de Sant Bartomeu, duta pel pendonista i acompanyat pels cordonistes.
– Els representants de la Parròquia.
– L’alcalde/ssa, els/les regidors/res, el/la president/a i els/les membres de la Comissió de la Festa Major i Santa Tecla, el/la pregonera, el/la jutge/ssa de pau i altres convidats.
– La banda tanca la processó, que interpretarà música adequada, entre elles La Processó de Sant Bartomeu d’Antoni Català i Vidal, durant el recorregut i en llocs concrets, la sortida i l’arribada del tabernacle a la Parròquia i en arribar al carrer de Sant Bartomeu.

Al Passeig de la Ribera s’instal·la la cobla que interpreta la sardana, Els Gegants de Sitges, de Tomàs Gil i Membrado i les tres colles de gegants ballen conjuntament i aquesta sardana.

Al pas del tabernacle de Sant Bartomeu, la cobla interpreta la sardana La Processó de Sant Bartomeu, d’Antoni Català i Vidal.

A la tornada i en anar arribant la processó a la Parròquia, els balls esperen al Baluard davant la porta de l’església fins que arriba el tabernacle, just quan està a punt d’entrar al Baluard els balls, entremesos i músiques sonen i ballen a l’hora les colles de foc fan una encesa conjunta i es llença un petit castell de focs, mentre el sant entra a la Parròquia, també un grup de grallers situats a banda i banda del cancell de l’església toquen La Processó de Sant Bartomeu d’Antoni Català i Vidal i dins l’església es fa la pregària de comiat.

Tot seguit l’àliga, el drac i els gegants fan el ball de comiat davant l’Ajuntament.

8. ESTRUCTURA DELS ACTES I SORTIDES DE LA FESTA MAJOR PETITA DE SANTA TECLA DEL 21 I 22 DE SETEMBRE

La Festa Major Petita de Santa Tecla troba el seu origen en la celebració de la diada de la patrona de la vila i de l’església parroquial, que en temps medieval havia estat patrona principal de Sitges. La diada festiva està documentada almenys des de 1709.
La Confraria de Sant Bartomeu i Santa Tecla n’era l’antiga administradora i, amb la seva desaparició posterior el primer terç dels segle XIX, l’Ajuntament de Sitges passa a assumir-ne l’organització cap el 1841. Durant bona part de la segona meitat del segle XIX i la primera meitat del segle XX la festa queda reclosa als actes religiosos parroquials. El 1948 es recuperen oficialment els actes folklòrics i populars organitzats per la Comissió municipal.

Com per la Festa Major de Sant Bartomeu, els balls, la imatgeria festiva, d’entremesos folklòrics i els músics desfilen en cercaviles i processons, acompanyant la imatge de la santa patrona i les autoritats. El programa d’actes és pràcticament similar al de Sant Bartomeu, atesa la idèntica gènesi de les dues festes i al paral·lelisme que comporta el copatronatge d’ambdós sants. Des de final de segle XIX hi ha referències documentals esporàdiques d’entremesos ballats per infants per la diada de Santa Tecla, fet que s’ordena de forma oficial el 1980 amb la creació de la Matinal Infantil.

8.1.- Mostra de Balls Infantils

Els dies al voltant de Santa Tecla es realitzen exhibicions dels balls infantils i del ball de Diables Infantil que recitaran versos propis i que tindran com a màxim tres estrofes.

Les colles infantils de diables a la data d’aprovació d’aquest Protocol -2006- són quatre:

– Colla infantil de diables de la Colla Vella
– Colla infantil de diables de la Colla Jove
– Colla infantil de diables de l’ABPS
– Colla infantil de diables de l’Associació Cultural i Folklòrica de Santa Tecla i Sant Bartomeu de Sitges.

8.2.- Els 21 morterets i el repic de campanes

Al punt de les dues del migdia del dia 22 de setembre i des de la platja de les Barques es disparen 21 morterets i repiquen les campanes de la Parròquia.

8.3.- Processó Cívica del 22 de setembre

Seguint l’ordre establert per a la Festa Major, la cercavila d’acompanyament del tabernacle de Santa Tecla surt a 2/4 quarts de vuit de la tarda del 22 de setembre de casa de la pendonista.

Després de la Moixiganga s’incorpora a la cercavila la pendonista i les cordonistes, el tabernacle de Santa Tecla dut per les pubilles de la vila i una representació de les autoritats locals, per seguir fins a l’església, on són rebuts pel senyor rector. El so de les gralles servirà per acompanyar el tabernacle a l’interior del temple.

L’itinerari i l’horari d’aquesta processó dependrà del domicili de la pendonista o espai habilitat a tal efecte i el marca cada any la Comissió de Festa Major i Santa Tecla.

8.4.- El Castell de Foc

Es dispara a les 11 de la nit del 22 de setembre, habitualment des de la Fragata, els espigons, l’església i el Baluard. La Comissió de Festa Major i Santa Tecla proposarà a l’Ajuntament el seu emplaçament.

8.5.- Les revetlles de la Festa Major Petita

És tradició que un cop acabat el Castell de Foc, al Passeig de la Ribera se celebri una revetlla popular amb actuacions d’orquestres i grups de ball que amenitzaran la festa fins ben entrada la matinada.

També a la mateixa hora s’ofereix una ballada de sardanes al Passeig de la Ribera.

9. ESTRUCTURA DELS ACTES I SORTIDES DE LA FESTA MAJOR PETITA DE SANTA TECLA DEL 23 DE SETEMBRE

9.1.- La Matinal infantil

La Matinal Infantil és la cercavila on els infants són els protagonistes de la festa perquè es permet participar-hi amb gegants, dracs, àligues i cap-grossos construïts per ells mateixos, i executar la resta de balls i entremesos folklòrics, acompanyats dels músics tradicionals. La Matinal Infantil neix com a iniciació de les noves generacions al ritus col·lectiu de la festa i per refermar la transmissió de tot aquell costumari patrimonial i vivencial, amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge dels balls i músiques i la integració dels infants.

És una cercavila que surt a primera hora del matí (7 h) del dia de Santa Tecla, està organitzada per la Comissió de Festa Major i Santa Tecla i la col·laboració dels caps de colla de totes les colles infantils i l’Agrupació de Balls Populars de Sitges.

Aquesta sortida té com a tret característic la participació dels nens i les nenes de la vila i que hi participen colles infantils dels diferents balls.

També hi participen dos brecs des d’on s’obsequien caramels al públic i que aniran ocupats per les pubilles de la vila.

El recorregut habitual és Pl. de l’Ajuntament, Major, Cap de la Vila, Sant Francesc, Sant Gaudenci, Sant Josep, Parellades, Marqués de Montroig, Pl. De la Indústria, Primer de Maig i Passeig de la Ribera fins a la Fragata.

No obstant això, aquest recorregut el podrà modificar la Comissió de Festa Major i Santa Tecla si ho creu convenient. La Matinal infantil està oberta a tots els infants i joves d’entre 5 i 16 anys que hagin complert o compleixin l’edat durant l’any que han de sortir. Dins d’aquest marge l’organització de cada ball indicarà les edats òptimes. En el cas dels Balls de Diables i dels Dracs i Bèsties de foc, que portin la pirotècnia reglamentària infantil, l’edat mínima per participar serà de 12 anys, tot i que a partir dels 7 anys els nens podran participar tocant el timbal. Es farà una excepció amb aquells nens que en el moment de publicar-se aquesta normativa no tinguin l’edat exigida.

La utilització del material pirotècnic en la Matinal infantil, queda regulada pel que diu el Decret 252/199 de 31 d’agost, pel qual es regulen les activitats dels grups de foc en les celebracions populars i tradicionals.

La Matinal infantil acabarà a la Fragata.

9.2.- Els balls que surten a la Matinal infantil son:

– Gegants
– Cap-grossos
– Colla de Bastons
– Colla de Gitanes
– Colla de Cercolets
– Colla de Panderetes
– Colla de Pastorets
– Colla de Cintes
– Colla de Gitanes de l’ABPS
– Moixiganga
– Dracs
– Àligues
– Colla jove de diables
– Colla vella de diables
– Colla de diables de l’ABPS
– Colla de diables de l’Associació Cultural i Folklòrica de Santa Tecla i Sant Bartomeu de Sitges.

L’ordre en la sortida de les colles de diables a la matinal infantil serà per torn rotatiu i es decidirà en una reunió prèvia entre la Comissió de Festa Major i Santa Tecla i els caps de colla.

9.3.- Entrada d’Ofici del dia de Santa Tecla, 23 de setembre

L’alcalde/ssa, els/les regidors/res, els/les membres de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, la pendonista, les cordonistes, el/la jutge/ssa de pau, les pubilles de la vila i els convidats surten de l’Ajuntament, acompanyats per la banda fins a la Parròquia, per assistir a l’Ofici Parroquial. Allà, a l’entrada del temple, són rebuts pel senyor rector.

– La missa és concelebrada per sacerdots, generalment fills de Sitges que exerceixen el seu ministeri pastoral en altres pobles i que ens visiten per Festa Major Petita. Així com per sacerdots veïns i d’altres que exerceixen tasques pastorals a Sitges.
– La presideix el rector de la Parròquia, però pot delegar en un altre sacerdot.
– Si alguna colla dels balls ho demana i previ acord entre la Comissió de Festa Major i Santa Tecla i la Parròquia es podran fer ofrenes durant l’Ofici.

9.4.- Sortida d’Ofici del dia de Santa Tecla

En acabar l’Ofici les autoritats, tant civils com eclesiàstiques i els convidats, surten per la porta principal de l’església i precedits per la banda van fins a l’Ajuntament i des del balcó de la casa consistorial presideixen la Sortida d’Ofici.

Mentre les autoritats van arribant a la casa consistorial la cobla, instal·lada al vestíbul de l’Ajuntament, toca ininterrompudament la sardana La Festa Major i la va repetint fins al final de la Sortida d’Ofici.

La banda dóna la volta a l’Ajuntament i queda situada davant el monument al Doctor Robert.

Els balls esperen la sortida de les autoritats i convidats a la Pl. del Baluard per anar fins la Pl. de l’Ajuntament i desfilaran en el següent ordre:

– Gegants de la vila
– Gegants moros
– Gegants americanos
– Cap-grossos, grans
– Cap-grossos, petits
– Drac
– Àliga
– Totes les colles de diables juntes
– Colla jove de bastons
– Colla noies de bastons
– Colla mitjana de bastons
– Colla vella de bastons
– Colla de pastorets
– Moixiganga
– Colla de cercolets
– Colla de gitanes
– Colla de panderetes
– Colla de cintes
– Colla de gitanes de l’ABPS

Es fa la primera passada. Tots els gegants i cap-grossos, donen la volta a l’Ajuntament i es queden parats davant la rectoria.

El drac i l’àliga entren ja encesos a la Plaça i fan l’encesa conjunta de lluïment.

Les tres colles de diables fan una passada conjunta i els timbalers no paren.

Els pastorets, la moixiganga, i els cercolets queden muntats davant de l’Ajuntament. I, a banda i banda d’aquests balls, la Colla Jove de Castellers de Sitges fa un o dos pilars i es queden muntats fins a l’entrada de la banda.

Els balls que no es queden parats i muntats fan el seu ball des de la cantonada del Baluard fins al davant del Mercat Vell.

Un cop ha passat el ball de gitanes de l’ABPS, desfila la banda precedint els gegants i cap-grossos i comencen la segona passada fins al Mercat Vell sense fer ball parat i així es clou la Sortida d’Ofici.

En acabar la Sortida d’Ofici, la Colla Jove de Castellers de Sitges fa una actuació castellera a la Plaça de l’Ajuntament.

9.5.- Els concerts vermut i els cafè concert després de la sortida d’Ofici

Un cop acabada la sortida d’Ofici i l’actuació castellera, els veïns tenen diferents possibilitats, entre les quals hi ha l’oferta lúdica de les societats que els conviden al vermut i aI cafè concert.

Les dues societats participants són: el Prado i el Retiro.

En els seus jardins hi ha els concerts de banda i de cobla.

Per tradició, la participació d’ambdós grups musicals s’alterna cada any així:

– Si al Prado i al vermut hi va la cobla, l’any següent hi anirà la banda.
– I si un any al Retiro i al vermut hi va la banda, l’any següent hi anirà la cobla.

Al cafè concert de la tarda la banda i la cobla canvien el lloc d’actuació.

9.6.- Baixada del pilar per les escales de la Punta

Mitja hora abans de l’inici de la processó de Santa Tecla, la Colla Jove de Castellers de Sitges fa un pilar a l’inici de les escales de la Punta i les baixa en aquesta formació fins a la Fragata.

9.7.- La processó de Santa Tecla

Surt a 2/4 de vuit de la tarda del dia de Santa Tecla i el recorregut tradicional és: Plaça del Baluard, Baluard Miquel Utrillo, carrer de Fonollar, Sant Joan, Davallada, Barcelona, Santiago Rusiñol, Jesús, Sant Bartomeu, Sant Gaudenci, Sant Francesc, Cap de la Vila, carrer de les Parellades, Bonaire, Passeig de la Ribera, carrer Nou, Major i plaça de l’ Ajuntament fins al temple parroquial. Els balls segueixen el mateix ordre que en la Processó cívica o de la Bandera del 23 d’agost.

És la Comissió de la Festa Major i Santa Tecla qui marca el recorregut cada any.

Després de la Moixiganga hi van:

– El Gonfanó parroquial.
– Les sitgetanes, amb ciris, acompanyen la santa i duen un mocador que els regala la Comissió amb la imatge de la talla de la santa i el nom de la pendonista d’aquell any.
– El tabernacle de Santa Tecla, portat per les pubilles de la vila.
– El penó de Santa Tecla, portat per la pendonista i les cordonistes.
– Els representants de la Parròquia.
– L’alcalde/ssa, els/les regidors/es, el/la president/a i els membres de la Comissió de la Festa Major i Santa Tecla, el/la jutge/ssa de pau i altres convidats.
– La banda tanca la processó.

Al Passeig de la Ribera, s’instal·la la cobla, que al pas dels gegants interpreta la sardana Els Gegants de Sitges de Tomàs Gil i Membrado i les tres colles de gegants ballen conjuntament aquesta sardana.

Quan passa el tabernacle de Santa Tecla, la cobla interpreta la sardana La Processó de Santa Tecla de Jordi Pañella i Virella.

A la tornada, i en arribar la processó a la Parròquia, els balls es col·loquen davant la porta de l’església per tal de rebre Santa Tecla en la seva entrada al temple.

Tots els balls, entremesos i músiques sonen i ballen a l’hora i es llança un petit castell de focs, mentre la santa entra a la Parròquia, i dins l’església es fa el comiat.

10. ELS MORTERETS

Es disparen a les dues del migdia del 23 d’agost i del 22 de setembre a la sortida dels tabernacles de Sant Bartomeu i de Santa Tecla de la Parròquia.

Intermitentment durant la processó, i a l’entrada de Sant Bartomeu i de Santa Tecla a la Parròquia.

La Comissió de la Festa Major i Santa Tecla proposa a l’Ajuntament qui dispararà els morterets del 23 d’agost i 22 de setembre al migdia, d’acord amb les propostes rebudes.

11. LES OFRENES DE L'OFICI DE FESTA MAJOR I SANTA TECLA

Es fan a petició dels representants dels balls o les entitats i l’Ajuntament, la Comissió de Festa Major i Santa Tecla i els representants de l’església ho decideixen. Si no hi ha cap petició serà la Comissió qui en faci la proposta si ho creu convenient.

12. RECONEIXEMENTS

Es faran públics i en un lloc adient on els sitgetans puguin ser-hi presents, no es farà obligatòriament cada any un acte d’aquest tipus, serà l’Ajuntament conjuntament amb la Comissió de la Festa Major i Santa Tecla qui prepararà l’acte i en proposaran el lloc de celebració.

13. DRETS I OBLIGACIONS

13.1 Del/la president/a i la Junta de la Comissió de la Festa Major i de Santa Tecla

– Escollir els membres de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, fer arribar la proposta amb els noms a la Regidoria de Cultura per tal que aquesta en proposi el nomenament al Ple municipal.

– Fer complir en tot moment aquest protocol i interpretar el seu esperit en tot allò que no hi sigui recollit.

– Preparar el programa d’actes de la Festa Major i de Santa Tecla conjuntament amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament, organitzar-los procurant sempre l’equilibri pressupostari necessari.

– Mantenir informats els caps de colla de les possibles modificacions en els recorreguts o activitats en què les colles tinguin una presència activa.

– Coordinar els grups de músiques del seguici amb les diferents colles.

13.2.- De les colles

– Participar activament en el desenvolupament de la festa.

– Mantenir en tot moment les bones formes en les cercaviles i processons.

– A l’hora de confeccionar els versos, els diables mantindran el seu estil satíric i sarcàstic. Evitant els insults, les calumnies i les injuries.

– Mantenir els vestits en perfectes condicions durant les cercaviles i processons sense afegir-hi cap element distorsionador.

– Atendre les indicacions dels delegats de la Comissió de la Festa Major i Santa Tecla, per al bon desenvolupament dels actes.

– Mantenir reunions amb el representant de la Parròquia i amb la Comissió de Festa Major i Santa Tecla.

– No entorpir amb actuacions no consensuades les cercaviles i processons.

– Les colles de foc, per motius de seguretat, tiraran només les carretilles i sortidors tradicionals homologats en totes les seves variants.

– Acceptar com a inapel·lables les decisions del president de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, pel que fa a horaris, recorreguts, actuacions i situacions imprevistes.

13.3.- Dels representants de la Parròquia

– Presidir les processons de Sant Bartomeu el 24 d’agost i Santa Tecla el 23 de setembre.

– Nomenar el/la pendonista en l’any alternatiu al que l’anomeni la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, per delegació de l’Ajuntament.

– Estar sempre informats dels nomenaments de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla.

– Nomenar les persones que portaran el tabernacle de Sant Bartomeu a la Processó.

– Donar la seva conformitat a la sortida de les processons de Sant Bartomeu i Santa Tecla.

– En cas de conflicte, comunicar la seva decisió al/la president/a de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla i aquest ho ha de fer saber a l’Ajuntament i als representants de les colles i de les entitats participants.

– Ésser convidat a tots els actes Oficials que programin l’Ajuntament i la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, tant per Sant Bartomeu com per Santa Tecla.

– Participar amb la imatgeria religiosa en les Processons.

– Deixar els espais necessaris de la Parròquia per al Castell de foc, previ compromís per part de la Comissió de la Festa Major i Santa Tecla que ni al campanar ni als teulats s’instal·larà pirotècnia que pugui malmetre el temple i caldrà netejar i reparar, si fos necessari, els espais utilitzats.

– Col·laborar en els tocs festius de campanes, tant per Sant Bartomeu com per Santa Tecla.

– Guarnir el tabernacle i el lloc on s’exposi Sant Bartomeu a casa del pendonista, i Santa Tecla a casa de la pendonista, procurant sempre l’equilibri pressupostari necessari.

13.4.- Accions compartides entre la Parròquia l’Ajuntament i la Comissió de Festa Major i Santa Tecla

– Mantenir els gojos de Sant Bartomeu i recuperar-ne els de Santa Tecla.

– Consensuar els grups que faran les ofrenes d’acord amb les peticions rebudes.

– Consensuar els horaris dels oficis, de les processons i els recorreguts.

– En cas de conflicte es reuniran les parts per tal de trobar la millor solució possible, i la decisió que es prengui serà inapel·lable.

14. COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Aquesta comissió té com a objectiu principal vetllar per la bona consecució de les cercaviles i les processons de la Festa Major de Sant Bartomeu i la Festa Major petita de Santa Tecla, amb els principis d’agilitat, bon ritme i qualitat d’interpretació dels diferents balls.
Els membres d’aquesta Comissió seran nomenats pel Consell municipal de Cultura a proposta dels mateixos balls i en formaran part ex integrants dels balls de Festa Major i/o persones vinculades amb tot el que fa referència a cercaviles i processons i a la cultura tradicional.

De cadascun dels actes que regula aquesta Comissió, se n’elaborarà un informe d’incidències que es lliurarà al Consell municipal de Cultura, per tal de poder-les valorar i, si cal, corregir-les, d’acord amb el Reglament de funcionament de les processons i cercaviles.

15. NOUS BALLS O IMATGERIA FESTIVA

És el Consell municipal de Cultura, qui decideix la incorporació de nous balls o imatgeria festiva, prèvia proposta escrita i documentada de l’entitat o grup que la promogui.

D’altra banda, no s’acceptarà que surti cap ball repetit dels ja existents en la data d’aprovació d’aquest protocol.

16. NOMBRE DE PERSONES QUE PARTICIPEN EN CADA BALL

Cada ball compta amb un nombre de participants i un nombre de timbalers per cada colla de diables, la del Drac i la de l’Àliga i no es poden augmentar sense prèvia autorització de la Comissió de la Festa Major i Santa Tecla, cal tenir en compte que l’incompliment d’aquesta norma serà motiu de sanció.

17. APROVACIÓ D'AQUEST PROTOCOL

Aquest protocol serà aprovat en primera instància pels representants del balls i de les entitats participants.
Per ésser aprovat caldrà la majoria simple dels assistents a la reunió.

Els vots estaran distribuïts de la següent manera:

– Agrupació de Balls Populars de Sitges, 5 vots
– Amics de la Sardana de Sitges, 1 vot
– Comissió de la Festa Major i Santa Tecla, 1 vot
– Colla de Grallers Els Marcets, 2 vot
– Colla de Grallers La Malvasia, 1 vot
– Colla de Grallers Maricel, 1 vot
– Escola de Grallers de Sitges, 2 vots
– Àliga, 1 vot
– Colla de gitanes, 1 vot
– Colla noies de bastons, 1 vot
– Colla jove de bastons, 1 vot
– Colla Jove Castellers de Sitges, 1 vot
– Colla jove de diables, 1 vot
– Colla mitjana de bastons, 1 vot
– Colla vella de bastons, 1 vot
– Colla vella de diables, 1 vot
– Drac, 1 vot
– Gegants americanos, 1 vot
– Gegants de la vila, 1 vot
– Associació Cultural i Folklòrica de Santa Tecla i Sant Bartomeu de Sitges, 1 vot

Posteriorment es donarà a conèixer el resultat a la Regidoria de Cultura, per tal que aquesta el faci arribar a la corporació municipal per a la seva aprovació definitiva.

18. MODIFICACIONS O ESMENES

Aquest protocol podrà ser modificat o esmenat per:

– L’Ajuntament de Sitges
– El Consell municipal de Cultura
– El 50% dels vots de les colles i entitats participants d’acord amb el que diu l’article 17

19. ALTRES CONSIDERACIONS

Qualsevol col·lectiu o societat cívica de Sitges, pot plantejar propostes d’activitats lúdiques per incloure en el programa d’actes de la Festa Major de Sant Bartomeu i de la Festa Major petita de Santa Tecla, i serà la Comissió de la Festa Major i Santa Tecla qui decidirà la seva incorporació o no, tenint en compte el que s’estableix a l’article 13 d’aquest Protocol.

ADDICIONAL

Futurs participants en els balls

Amb l’objectiu d’aconseguir una major transparència i equitat en la participació als balls de Festa Major per part d’aquells sitgetans i sitgetanes que tinguin el desig de formar-hi part, el Protocol de Festa Major i Santa Tecla estableix aquesta participació seguint les següents recomanacions:

Totes aquelles persones que tinguin interès a participar com a actuants a qualsevol ball de la Festa Major de Sant Bartomeu o la Festa Major petita de Santa Tecla poden omplir una fitxa que estarà a disposició dels interessats a les dependències de la Regidoria de Cultura i que es presentarà al Registre General de l’Ajuntament, indicant les seves dades personals, especificant les preferències a l’hora d’escollir un ball i també s’inclourà informació sobre si ha participat en les Matinals infantils de Santa Tecla o en qualsevol altre ball de Festa Major.

Aquestes fitxes seran lliurades posteriorment als caps de colla dels balls o grups, que es posaran en contacte amb els interessats per informar-los de les possibles vacants i les normes de participació en cada ball o grup.

L’edat mínima per formar part d’un ball de Festa Major és de 16 anys i de 18 en cas que es tracti dels balls de foc. Es tindrà en compte l’excepcionalitat d’aquells balls que per tradició estan representats per menors.

És indispensable que la persona que vulgui entrar a formar part d’un ball de Festa Major es comprometi a tenir disponibilitat anual per a reunions de treball, assaigs i actuacions fora de la vila.

Participació en la matinal

Cada any entre maig i juny, abans d’acabar el curs escolar, es farà una crida pública a través dels mitjans de comunicació, les escoles etc., per tal d’informar els nens que vulguin sortir a la Matinal Infantil de Santa Tecla que poden inscriure’s a la Regidoria de Cultura i a l’OAC municipal, mitjançant correu electrònic, telèfon o adreçant-s’hi personalment.

En els punts d’inscripció hi haurà un full informatiu i de criteris de cada colla que es lliurarà als nens i nenes que facin la inscripció.

Aquests fulls seran lliurats a les colles organitzadores de la Matinal i aquestes entre el 30 d’agost i 1 de setembre faran una reunió amb els pares.

No es faran inscripcions directament a les colles.

Es faran dues reunions:

– Una amb les colles de balls blancs
– Una altra amb les colles de foc

En el cas dels dracs i àligues, els responsables han de ser coneixedors de la normativa de foc de la Generalitat i hauran de facilitar el seu DNI a l’hora de la inscripció.